نمایشگاه صنعت تهران


دعوتنامه : نمایشگاه صنعت تهران 96/07/14 لغایت 96/07/17
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران – ضلع شمالی سالن میلاد - ساعت بازدید 10 لغایت 17
از شما دعوت میشود تا از توانمندیهای این شرکت بازدید فرمایید .