نمایشگاه صنعت اصفهان


گروه مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان از تاریخ 29 آذر لغایت 2 دی ماه 1396 در محل برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان، سالن شیخ بهایی، غرفه A29 دعوت به عمل می آورد