افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریک