افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریکدر روز دو شنبه 26 خرداد ماه 1399 ، با حضور مقامات استانی (فرمانداری، وزارت بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی ) ، خانه بهداشت کارگری شرکت صبا الکتریک به صورت رسمی افتتاح گردید و همچنین در ادامه این نشست، بازدید از کارخانه و دستاوردهای علمی - تولیدی مجموعه صبا الکتریک نیز صورت پذیرفت.