فرم استخدام


مجرد متاهل
معافیت کارت پایان خدمت اقدام نکرده ام
فروش
R&D
خدمات
ازفروش تولید