نمایشگاه نفت و گاز


 گروه مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید د توانمندیهای خود دربیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ، دعوت به عمل می آورد.
مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – فضای باز- سکوی ضلع غربی سالن 5- غرفه شماره 3721
97/02/12 لغایت 97/02/16
 ساعت بازدید: 9 صبح لغایت 17 بعدازظهر